Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

seizoen 2024-2025


ARTIKEL 1 | DEFINITIES                            

1. SidK = Scholen in de Kunst
Binnen deze algemene voorwaarden wordt met SidK alleen dat deel van de organisatie bedoeld dat cursussen aanbiedt. Voor algemene voorwaarden van andere activiteiten die onder de rechtsvorm van de Stichting Scholen in de Kunst opereren (waaronder NEOS, Kunstbrouwerij, Amateurkunst033) verwijzen wij naar de desbetreffende pagina’s of websites.

2. Jaarcursus
Een reeks van lessen, contactmomenten en/of geplande bijeenkomsten die gedurende het cursusseizoen minimaal 28 keer worden aangeboden door SidK.

3. Korte cursus
Een reeks van lessen, contactmomenten en/of geroosterde bijeenkomsten die gedurende het cursusseizoen meer dan 4 en minder dan 28 keer worden aangeboden door SidK.

4. Activiteit
Alles wat door SidK eenmalig wordt aangeboden en waarvoor aparte aanmelding vereist is, waaronder orkestkamp, masterclass, workshop, samenspeldag, concert, voorstelling, lezing.

5. Leskaart
Een vastgestelde hoeveelheid lesminuten (150) die in overleg tussen docent en cursist worden ingepland.

6. Cursus
Aanduiding voor wanneer zowel jaarcursus, lessenreeks als korte cursus wordt bedoeld.

7. Cursusbedrag
Prijs voor de gehele cursus zoals op de website vermeld.

8. Lesgeld
Verschuldigd bedrag voor (een deel) van de cursus of voor een activiteit. Lesgeld per les wordt berekend door het cursusbedrag te delen door het totaal van de lessen van de cursus.

9. Accounthouder
De persoon wiens naam aan het 'Mijn Scholen in de Kunst-account' van SidK is gekoppeld. De accounthouder is de lesgeldplichtige voor álle inschrijvingen in het account, ongeacht wie de daadwerkelijke cursisten of leerlingen zijn.

10. Les
Verzamelnaam voor alle activiteiten die als onderdeel van een cursus worden aangeboden. Onder les wordt - bijvoorbeeld - ook verstaan: ‘geplande zelfwerktijd van cursisten’, ‘repetities’, ‘excursies’.

11. Cursist
Iedereen die is geplaatst binnen een cursus, zowel bij een individuele les als in een groepsles.

12. Abonnement
Het abonnement is een doorlopende overeenkomst tussen de betalingsplichtige en Scholen in de Kunst en heeft betrekking op één gespecificeerde jaarcursus.

Voor cursussen die als abonnement worden aangeboden wordt de cursist bij start van het nieuwe seizoen automatisch opnieuw ingeschreven.

Niet alle (jaar)cursussen worden in abonnementsvorm aangeboden.

13. Cursusseizoen
Het cursusseizoen loopt van 16 september 2024 tot en met 20 juli 2025. Scholen in de Kunst volgt de schoolvakantieregeling (regio midden) zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de vakantieperiodes zijn de locaties in de regel gesloten voor publiek en worden er geen lessen gegeven.

14. Inschrijfdatum
Officiële datum van inschrijving vanaf wanneer de lesgeldplichtige betalingsplichtig is. Afhankelijke van het moment van inschrijven kan de officiële inschrijfdatum afwijken van het moment dat de inschrijving door de cursist is verstuurd.

15. Annuleren
Het stopzetten van een cursus vanaf een zekere datum tot aan het einde van de looptijd van de cursus.

16. HaFa-verenigingen
Muziekvereningen die werken met het HaFa(Bra) kader. Onder HaFa-verenigingen vallen Harmonieën, Fanfares, Brassbands en Accordeonverenigingen.

ARTIKEL 2 | INSCHRIJVING EN BETALINGSVERPLICHTING           


1. Mijn Scholen in de Kunst-account
Voor het inschrijven voor een cursus is een persoonlijk account nodig bij SidK. Per account zijn meerdere inschrijvingen mogelijk voor personen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt via het account van de ouder/verzorger/voogd. 

2. Inschrijven en plaatsing
Een inschrijving op een jaarcursus of kortlopende activiteit geeft niet automatisch recht op plaatsing.
Met de inschrijving ga je, na plaatsing, akkoord met de betaling van het verschuldigde bedrag en de algemene voorwaarden.

Wanneer voor deelname aan de cursus specifieke toelatingseisen zijn gesteld is plaatsing pas mogelijk na toetsing en accordering van de docent/cursusleider.

3. Behandeling inschrijvingen
Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving via de website.

4. Plaatsing
Het deelnemen aan de cursus is pas mogelijk ná definitieve plaatsing. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving door SidK omgezet in een plaatsing.
SidK behoudt zich het recht voor om een cursist niet te plaatsen als:

 • de cursus het maximaal aantal geplaatste cursisten heeft of, bij een individuele les, de docent de inschrijving niet kan inplannen;
 • de accounthouder nog openstaande betalingsverplichtingen heeft;
 • de cursus door SidK wordt geannuleerd.

Wanneer een inschrijving niet kan worden omgezet in een plaatsing neemt SidK, uiterlijk 24 uur voor de startdatum, contact met je op. Als het mogelijk is biedt SidK een alternatief. Je hebt het recht om dat alternatief te weigeren.

5. Instromen
Als jouw startdatum later ligt dan de datum van de eerstgeplande les van de cursus ‘stroom je in’. Je verplicht je dan tot het betalen van het volgende lesgeld:

 • Voor een jaarcursus: inschrijving binnen de eerstgeplande maand van de cursus: het hele cursusbedrag.
 • Voor een korte cursus: inschrijving tot en met de datum van de tweede les: het hele cursusbedrag.
 • Inschrijving na de eerstgeplande maand van de cursus: vanaf het moment van de eerstgevolgde les.

Je bent betalingsplichtig vanaf de inschrijfdatum.

6. Automatische inschrijving
Bij het inschrijven voor een jaarcursus sluit je in sommige gevallen een doorlopend abonnement af. Je gaat akkoord met een automatische inschrijving voor de cursus in het volgende cursusseizoen.
Opzeggen van het abonnement kan, onder de voorwaarden van opzegging (zie artikel 3)
uitsluitend via je persoonlijke account op onze website.

7. Proefles
Het volgen van een proefles individuele muziekles of een groepscursus is gratis. Je bent lesgeldplichtig ná inschrijving voor een cursus (zie verder punt 2.2 &  2.5).
Een proefles geeft geen garantie op een plek in de cursus.

ARTIKEL 3 | CURSUSVERLOOP EN ANNULERING


1. Annulering door Scholen in de Kunst
SidK heeft het recht een cursus (deels) te annuleren.

Als de cursus door SidK wordt geannuleerd vervalt de betalingsverplichting voor de niet gevolgde lessen. Je betaalt alleen lesgeld voor de lessen die je hebt gevolgd (zie 1.7). Je hebt dan recht op automatische teruggave van het al betaalde cursusbedrag.

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus die (deels) wordt geannuleerd, wordt door SidK, als dat mogelijk is, een alternatief aangeboden (zie ARTIKEL 2.4).

2. Annulering door de cursist voorafgaand aan de start van de cursus
De cursist kan cursussen tot zeven dagen vóór de datum van de eerstgeplande les binnen het cursusseizoen, kostenloos annuleren.

Ook automatische inschrijvingen binnen een abonnement kunnen tot zeven dagen voor de datum van de eerste les kostenloos worden geannuleerd.

Annuleren kan via je persoonlijke account op de website.

Voor activiteiten waarvoor niet via het persoonlijke account is ingeschreven (waaronder, maar niet uitsluitend, ‘kaartjes concerten of voorstellingen’, ‘deelname kampen’, ‘masterclasses’, ‘eenmalige workshops’) blijft bij annulering de betalingsverplichting bestaan.

3. Annulering door de cursist van cursussen die al begonnen zijn
Als de cursus al is begonnen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Jaarcursus groepslessen: één maand opzegtermijn vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand.
 • Jaarcursus individuele lessen: één maand opzegtermijn met ingang van de eerste van de maand, vanaf het tweede cursusseizoen. Tussentijdse annulering in het eerste cursusseizoen is niet mogelijk.
 • Korte cursussen en activiteiten: bij annulering vervalt de betalingsverplichting niet.

Voor mogelijke terugbetaling van lesgeld voor geannuleerde cursussen of lessen, zie ARTIKEL 5.

4. Leskaarten
Leskaarten zijn geldig in het cursusseizoen waarin ze zijn gekocht. Voor lesminuten die aan het eind van het seizoen niet zijn gebruikt wordt geen restitutie verleend.

Gekochte leskaarten kunnen niet worden geretourneerd en lesminuten zijn niet overdraagbaar op een ander persoon.

5. Wijzigingen aanbod
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor om gedurende het hele cursusjaar wijzigingen aan te brengen in de cursus. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op:

 • de docent of cursusleider;
 • de aanvangstijd (maximaal 30 minuten voor of na de gepubliceerde aanvangstijd);
 • het lokaal of de locatie;
 • speciale activiteiten behorende bij de cursus (waaronder voorstellingen, exposities, voorspelen, concerten).

6. Plannen van de lessen en bijeenkomsten
Groepslessen vinden plaats op vooraf geplande momenten, te vinden op de website.

Individuele lessen en leskaart-lessen worden ingepland door de docent, in samenspraak met de cursist. SidK houdt zich het recht voor bij de planning van lessen incidenteel wijzigingen aan te brengen gedurende het cursusseizoen.

7. Vervallen lessen en inhalen van lessen
Het aantal geplande lessen van iedere cursus is te vinden op de website. Mocht een les onverhoopt niet doorgaan dan wordt de cursist daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte gesteld per mail.

Mocht het aantal vervallen lessen binnen een cursusseizoen meer dan 8% bedragen (naar beneden afgerond op hele lessen; 2 lessen bij een jaarcursus, 1 les bij een korte cursus) dan worden de vervallen lessen daarboven, indien mogelijk, later ingehaald.

Inhaallessen kunnen worden aangeboden gedurende het hele cursusseizoen, ook tijdens de schoolvakanties.

Mocht je niet kunnen op een gepland inhaalmoment, of slaagt SidK er niet in een inhaalmoment te plannen, dan kom je wellicht in aanmerking voor terugbetaling van de gemiste bijeenkomst (zie 5.3).

8. Overmacht
Vervallen lessen als gevolg van overmacht worden niet ingehaald en het lesgeld voor die lessen worden niet vergoed. Scholen in de Kunst is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scholen in de Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

9. Afwezigheid cursist
SidK heeft, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen. In sommige gevallen kan terugbetaling worden aangevraagd (zie 5.3) maar alleen dan, wanneer de cursist zich tijdig, voorafgaand aan de betreffende les(sen) heeft afgemeld.

Ingeplande lessen die met een leskaart zijn gekocht, moeten 24 uur vantevoren worden afgezegd. Later afgezegde lessen worden afgeschreven op de leskaart.

Afmelden, bijvoorbeeld wegens ziekte, kan via de website, telefonisch of per mail naar klantenservice@scholenindekunst.nl.

10. Online-bijeenkomsten en lessen
Tenzij expliciet op de website anders vermeld worden de lessen op locatie gegeven.

Binnen een cursusseizoen behoudt SidK zich het recht voor om lessen en bijeenkomsten, zonder instemming van de cursist, online aan te bieden.

Het niet deelnemen aan een online-bijeenkomst wordt gezien als afwezigheid van de cursist en daarvoor gelden dezelfde bepalingen als in 3.2.

De cursist kan de docent verzoeken om een les online te volgen. Dat kan alleen als de docent daarmee instemt. Vanwege kwaliteitsdoeleinden kan de cursist nooit meer dan 20% van het totaal aantal lessen binnen een cursusseizoen, op eigen verzoek online volgen.

11. Begeleiden van minderjarige leerlingen of cursisten
Ouders en/of verzorgers van leerlingen of cursisten kunnen hun kind(eren) begeleiden tot aan het lokaal. Bij groepslessen waar de kinderen worden opgehaald vanuit een verzamelpunt begeleiden ouders/verzorgers hun kinderen tot aan het verzamelpunt.

Het bijwonen van lessen door ouders is alleen mogelijk op expliciete uitnodiging door de docent of de organisatie.

12. Ontzegging toegang tot de cursus of les
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor om individuele cursisten of leerlingen de toegang tot de les te ontzeggen wanneer zij daarvoor gegronde redenen ziet. Gegronde redenen zijn ondermeer, maar niet uitsluitend:

Wanneer een cursist of leerling gedrag vertoont dat
·  de docent hindert in het geven van de les;
·  het voor andere cursisten onmogelijk maakt de les op een veilige en prettige manier te volgen;
of
·  wanneer de leerling of cursist, binnen zowel als buiten de les, docenten of medeleerlingen of medecursisten onheus bejegent;
·  wanneer de leerling of cursist bij inschrijving onjuiste informatie heeft verstrekt, of juiste informatie heeft verzwegen, waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat het het volgen van de les of cursus op het aangeboden niveau bemoeilijkt.

Ook wanneer, bij een minderjarige leerling of cursist, bovenstaande redenen betrekking op de ouder/verzorger, kan de leerling of cursist de toegang tot de les worden ontzegd.

SidK behoudt zich tevens het recht voor om, ingeval van niet nakomen van de betalingsverplichting, de cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen na het verstrijken van de aanmaningstermijn.

Bij ontzegging van de toegang tot de les worden alleen de gevolgde lessen in rekening gebracht. Het bedrag voor de nietgevolgde lessen, wat al betaald is, wordt gerestitueerd.


ARTIKEL 4 | CURSUSBEDRAGEN, KORTINGEN EN TEGEMOETKOMINGEN


1. Cursusbedrag

Het cursusbedrag staat vermeld op de website bij de cursus waarop zij van toepassing is en geldt voor de volledige cursus.

Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat aangegeven.

Voorgeschreven studieboeken, bladmuziek en een (huur)instrument komen voor eigen rekening.

2. BTW

Vermelde cursusbedragen zijn inclusief BTW. Voor cursussen die expliciet worden aangeboden aan personen tot 21 jaar geldt het btw-tarief van 0%. Voor cursussen die worden aangeboden aan personen vanaf 21 jaar geldt het btw-tarief van 21%.

Cursisten onder de 21 jaar die een cursus willen volgen, bedoeld voor cursisten van 21 jaar of ouder, betalen het volle bedrag incl. BTW.

De leeftijdsindicatie van een cursus vind je op de betreffende cursuspagina op de website

3. HaFA-korting
Scholen in de Kunst biedt een HaFa-korting voor leerlingen die lid zijn van een erkende HaFa-muziekvereniging binnen de regio. De korting is alleen van toepassing op het lesgeld voor een volledige jaarcursus voor instrumentale lessen. De Instrumentale lessen moeten betrekking hebben op het HaFa-instrumentarium.

Per cursist wordt maximaal voor één jaarcursus per cursusseizoen HaFa-korting verleend. Korting bedraagt 35% op het lesgeld.

4. Korting School voor Talent (SvT)
Bij toelating tot de School voor Talent wordt de volgende korting toegepast:

 • SvT Muziek: 100% korting op het lesgeld van 350 (35 x 10) lesminuten (LET OP: minimale lesduur voor muziekleerlingen School voor talent is 35 minuten per les).
 • SvT Beeldend, Theater & Dans: tot 100% korting op één cursus naast het programma van de School voor Talent.

De SvT-korting op het lesgeld wordt toegepast bij lesgeld van Scholen in de Kunst of van aangesloten cursusaanbieders en bedraagt maximaal € 330,-.

5. Korting samenspel 
Leerlingen die in een cursusjaar het volledig aantal individuele lessen volgen, krijgen automatisch een samenspelabonnement aangeboden met 100% korting. Het samenspelabonnement is in dat geval kostenloos en zodat de leerling  kan spelen in het hele samenspelaanbod van de Muziekschool van Scholen in de Kunst (mits passend bij het instrument en het niveau).

6. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Voor financiële ondersteuning voor cursusaanbod van Scholen in de Kunst tot 18 jaar, kun je, onder voorwaarden, een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Informatie en voorwaarden: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl.

7. Hanneke Delis Fonds
Heb je een laag inkomen of zit je in de schuldhulpverlening, maar wil jij of jouw kind een cursus of muziekles volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kun je, onder voorwaarden, een beroep doen op een tegemoetkoming uit het 
Hanneke Delis FondsLees meer over de voorwaarden 

 

ARTIKEL 5 | BETALEN EN TERUGBETALING


1. Betalingen

Na plaatsing ontvang je een factuur voor het verschuldigde cursusgeld. Je dient 30 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag, onder vermelding van het factuurnummer, over te maken op IBAN-nummer NL54 TRIO 0379 6894 64 ten name van Scholen in de Kunst.

Bij inschrijving kan worden gekozen voor een automatische incasso ineens of, bij een jaarcursus, in termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de startdatum.

Incasso vindt pas plaats na definitieve plaatsing van de cursist.

2. Niet nakomen betalingsverplichting
Als een betalingstermijn is verlopen zonder dat we de betreffende betaling hebben ontvangen, ontvang je een aanmaning. Er worden € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht.

Blijft de betaling binnen de, in de aanmaning gestelde termijn, uit, dan worden de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de betalingsplichtige. Het totaal verschuldigde lesgeld is in dit geval direct in zijn geheel opeisbaar.

3. Voorwaarden voor terugbetaling
In sommige gevallen heb je recht op terugbetaling van lesgeld voor gemiste of door jou zelf geannuleerde lessen.

Je hebt recht op terugbetaling:

 • bij vervallen lessen waarvoor geen vervanging is geboden (met uitzondering van ARTIKEL 3.8);
 • bij vervallen lessen waarbij jij geen gebruik kon maken van de aangeboden vervanging (waarbij je voldoet aan hetgeen is gesteld in ARTIKEL 3.2 );
 • bij stopzetten van de cursus volgens de annuleringsvoorwaarden.

De precieze voorwaarden voor annulering vind je in ARTIKEL 3 van deze voorwaarden.

4. Hoogte van de terugbetaling
Lesgeld per les wordt berekend door het totaalbedrag van de cursusprijs zoals op de website vermeld, te delen door het totaal aantal lessen van de cursus.

SidK vergoedt tot maximaal 90% van het lesgeld van gemiste lessen, mits is voldaan aan ARTIKEL 5.3. Het terug te vragen bedrag moet hoger zijn dan 10% van het cursusbedrag zoals op de website vermeld.

5. Verzoek tot terugbetaling
Als je denkt in aanmerking te komen voor terugbetaling van (een deel) van het lesgeld vul je het 
terugbetalingsformulier in. Dit formulier vind je op de website van Scholen in de Kunst.

Terugbetalingsaanvragen dienen vóór het einde van het cursusseizoen (uiterlijk 1 augustus) bij SidK binnen te zijn.

Als je recht hebt op terugbetaling wordt dat uitgekeerd vóór 1 november van het daaropvolgende cursusseizoen.


ARTIKEL 6 | OVERIGE BEPALINGEN
 


1. Privacy

Scholen in de Kunst gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, conform de richtlijnen van de AVG. Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze website in ons privacy statement.

2. Registratie en rechten
Scholen in de Kunst heeft het recht om van alle openbare activiteiten (waaronder, maar niet uitsluitend, exposities, voorstellingen, presentaties en concerten) beeld- en geluidregistraties aan te wenden voor communicatie- en marketingdoeleinden. Meer over dit onderwerp vind je op de pagina Gebruik van foto's en video's.

3. Disclaimer website en drukwerk
Het drukwerk en de website van Scholen in de Kunst zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Scholen in de Kunst draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.

 

Vind jouw cursus of les!

Zoek je cursus