Tekenen en schilderen jongeren_banner pijlerpagina

Algemene Voorwaarden

BIJ AFNAME CURSUSSEN, LESSEN EN KORTE ACTIVITEITEN 2018-2019

 

JAAR- EN HALFJAARCURSUSSEN

Inschrijven
U kunt zich online inschrijven via onze website. U kunt eventueel ook gebruik maken van het inschrijfformulier dat bij de receptie van Scholen in de Kunst verkrijgbaar is. Tevens is dit inschrijfformulier ook te downloaden van onze website. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is de handtekening van ouder of voogd vereist.

Proeflessen
Tijdens onze Open Deurenweken van 10 tot en met 22 september 2018 bent u van harte welkom om op alle locaties twee weken lang diverse lessen uit te proberen. Start u met de cursus, dan betaalt u de jaarprijs. Na de Open Deurenweken kunt u één gratis proefles volgen voor zowel groepscursussen als instrumentale muzieklessen. U betaalt bij instroom dan vanaf de eerste officieel genoten les.

Abonnement
Scholen in de Kunst werkt met abonnementen voor jaarcursussen. Dit betekent dat u zich dit seizoen opgeeft voor een jaar en dat u zich volgend jaar niet opnieuw hoeft aan te melden, en dat de inschrijving tot wederopzegging wordt verlengd. Na een jaar kunt u opzeggen per eerste van de maand met inbegrip van een maand opzegtermijn.

Desgewenst kunt u in de loop van het seizoen instromen in een jaarcursus. U betaalt dan het aantal lessen naar rato. Het volgend seizoen lopen uw lessen dan automatisch door.

Tussentijdse beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging/opzegging blijft u cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Restitutie van het resterende cursusgeld vindt uitsluitend plaats:
- in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de cursist langer dan twee maanden geen cursus kan volgen;
- bij vertrek uit de gemeente waarin de cursus wordt gevolgd.

Een verzoek tot restitutie dient schriftelijk, per mail  te worden ingediend bij de cursistenadministratie  van Scholen in de Kunst, via cursistenadministratie@scholenindekunst.nl.

Nadat de uitschrijving geaccepteerd is, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor niet genoten lessen en berekening van € 25,00 administratiekosten.

Behandeling inschrijvingen
Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. In geval van instrumentale lessen neemt de docent contact met u op voor een lesafspraak. In geval van inschrijving voor een groepsles ontvangt u uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus een definitieve bevestiging van doorgang. Wij streven er uiteraard naar u hiervan eerder op de hoogte te stellen, namelijk zodra de cursus voldoende deelnemers heeft om te kunnen starten.

Annulering van een cursus
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.

Plaatsingsbeleid
Kinderen en jongeren genieten bij plaatsing voorrang boven volwassenen. Kinderen en jongeren die al als cursist bij Scholen in de Kunst staan ingeschreven, hebben op hun beurt weer voorrang boven anderen. Bij instroom in de loop van het seizoen wordt het aantal lessen naar rato berekend of wordt er een ander passend alternatief geboden.

Betalen van het cursusgeld
In het najaar ontvangt u een factuur voor het verschuldigde cursusgeld. U kunt op verschillende manieren betalen:
- u verleent de instelling - via het inschrijfformulier - een machtiging voor eenmalige incasso; 
- u verleent de instelling een machtiging voor afschrijving in acht termijnen bij inschrijving voor 1 september en bij definitieve doorgang van de cursus. Latere inschrijving betekent automatisch ook minder incassotermijnen. Betaling in termijnen kan uitsluitend voor jaarcursussen; 
- u maakt het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur over op IBANnummer NL07INGB0652913296 ten name van Scholen in de Kunst.

Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling is ontvangen, worden bij de aanmaning € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan:
- wordt aan de cursist de toegang tot de lessen ontzegd totdat de betalingsachterstand is opgeheven;
- wordt het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de lesgeldplichtige. Het totaal verschuldigde cursusgeld is in dit geval terstond in zijn geheel opeisbaar.

Tarieven en kortingen
De tarieven staan vermeld op de website bij de activiteit waarop zij van toepassing zijn en in het  cursusoverzicht in de brochure die eind mei 2018 verschijnt. Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Voorgeschreven studieboeken en bladmuziek (afdeling Muziek) komen voor eigen rekening.

Kortingsregeling
Scholen in de Kunst biedt een gezinskorting en korting bij afname van meerdere jaarcursussen (>15 lessen).
Deze regeling geldt als meerdere gezinsleden uit één gezin een betaalde jaarcursus volgen, of als één persoon meer dan één betaalde jaarcursus volgt. De regeling is van toepassing op het hele cursusaanbod van dans, theater, muziek en beeldende kunst. U kunt gebruik maken van de korting wanneer de cursussen betaald worden via één debiteurnummer, gekoppeld aan één en hetzelfde IBAN-nummer.

Een gezin of persoon die 2 of meer betaalde jaarcursussen bij Scholen in de Kunst afneemt, kan van de volgende korting gebruik maken:
- 2 cursussen: 1,5% korting per cursus;
- 3 cursussen: 2% korting per cursus;
- 4 cursussen en meer: 2,5% korting per cursus (tot een maximum van 10% totale korting).

Bovengenoemde korting geldt alleen voor particulieren. De korting geldt niet voor verenigingen, stichtingen of fondsen e.d. Daar waar gezinnen al een vorm van korting ontvangen - te denken valt aan het Hanneke Delis Fonds of Jeugdfonds Cultuur - geldt bovengenoemde korting niet. Deze korting ontvangt u automatisch aan het einde van het schooljaar op basis van gegevens in onze administratie. U hoeft deze korting niet afzonderlijk aan te vragen.

Hanneke Delis Fonds
Heeft u een laag inkomen, maar wilt u (of uw kind) toch een cursus volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kunt u gebruik maken van het Hanneke Delis Fonds van Scholen in de Kunst. Neemt u hiervoor contact op met de cursistenadministratie. Hier kunt u een formulier krijgen waarmee u een aanvraag voor deze regeling kunt indienen. De bijdrage in het lesgeld varieert van 10% tot 75%, al naar gelang uw inkomen. De aanvraag dient zo spoedig als mogelijk bij ons te worden ingediend. Toekenningen vinden plaats zolang er budget beschikbaar is. De studiefondsbijdrage is slechts van toepassing op een jaarcursus (> 15 lessen). 

Jeugdfonds Cultuur
Voor financiële ondersteuning voor kinder- en jongerencursussen kunt u ook een beroep doen op het Jeugdfonds Cultuur. Informatie en voorwaarden: www.jeugdfondssportencultuur.nl

KORTE CURSUSSEN EN WORKSHOPS

Wat is een kortlopende activiteit?
Scholen in de Kunst en Kunstbrouwerij organiseren per jaar vele kortlopende activiteiten, zoals een korte cursus van een aantal bijeenkomsten, een workshop, een lezing of een excursie.

Inschrijving en voorwaarden
U schrijft zich in voor de gehele activiteit. Tot een week voor aanvang van de activiteit kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het gehele cursusgeld verschuldigd ook als u besluit voortijdig met de activiteit te stoppen. Bij inschrijving tekent u een machtiging voor automatische incasso of ontvangt u een factuur. Deze incasso vindt plaats direct nadat de kortlopende activiteit is begonnen. Als het een éénmalige bijeenkomst betreft, zal de afschrijving kort voor de activiteit plaatsvinden. Op de kortlopende activiteiten is geen Hanneke Delis Fonds van toepassing.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht om:
- door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.

Verhindering van de docent
Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet dan kunt u schriftelijk restitutie aanvragen vanaf de derde uitgevallen les. Er wordt terugbetaald vanaf een bedrag van € 25,00. Aanvragen van restitutie dienen voor 1 september van het volgende seizoen door Scholen in de Kunst te zijn ontvangen.

Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Scholen in de Kunst graag tijdig bericht. De instelling kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

Lengte cursusjaar 
De instelling volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het cursusjaar voor muziek-,  zang-  en danslessen  bestaat uit 35 lesweken. De theater en beeldende cursussen (exclusief atelieraanbod) voor volwassenen kennen een cursusjaar van 30 lesweken. De momenten waarop u naast de les gebruik kunt maken van de ateliers, vindt u na de zomervakantie op www.scholenindekunst.nl. Wanneer u in de loop van het seizoen met een jaarcursus start, wordt het aantal lessen naar rato berekend.

Privacywetgeving
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website bij ons privacy statement.

Disclaimer website en drukwerk
Het drukwerk en de website van Scholen in de Kunst zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Scholen in de Kunst draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.