Cursusaanbod
Tekenen en schilderen jongeren_banner pijlerpagina

Algemene Voorwaarden

BIJ AFNAME CURSUSSEN, LESSEN EN KORTE ACTIVITEITEN 2019-2020

JAAR- EN HALFJAARCURSUSSEN

Inschrijven
U kunt zich uitsluitend online inschrijven via onze website. Door uw inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Scholen in de Kunst en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Voor inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of voogd vereist.

Proeflessen
Tijdens onze Open Deurenweek van 16 tot en met 21 september 2019 bent u van harte welkom op alle locaties een week lang groepslessen uit te proberen. Start u met de cursus, dan betaalt u de reguliere cursusprijs. Na de Open Deurenweek kunt u één proefles volgen voor zowel groepscursussen als instrumentale muzieklessen. U betaalt bij instroom vervolgens de cursusprijs met inbegrip van de proefles. Voorbeeld: u neemt een proefles voor een cursus van 15 lessen. De proefles is tevens de eerste les van deze cursus. Als u na de proefles besluit niet in te stromen in de cursus, dan betaalt u niets voor de proefles. Wanneer u besluit wel in te stromen in de cursus, dan betaalt u de reguliere cursusprijs met inbegrip van de proefles.

Abonnement
Scholen in de Kunst werkt met abonnementen voor jaarcursussen. Dit betekent dat wanneer u zich dit seizoen inschrijft voor een jaarcursus, u voor volgend seizoen alleen hoeft aan te geven of u uw inschrijving wilt verlengen. Verlengen doet u via uw persoonlijke account op onze website. 
Tijdens het eerste cursusjaar is het slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk tussentijds op te zeggen (Zie Voortijdse beëindiging abonnement). Na een jaar lidmaatschap kunt u opzeggen per eerste van de maand met inbegrip van een maand opzegtermijn. Voorbeeld: zegt u per 6 februari op, dan is dat vóór 1 maart en is de uitschrijfdatum 1 april.
Nadat de uitschrijving geaccepteerd is, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening.

Instromen
Desgewenst kunt u ook in de loop van het seizoen instromen in een jaarcursus. U betaalt dan het aantal lessen dat u nog kunt volgen naar rato. Het volgend seizoen lopen uw lessen dan automatisch door.

Langdurige blessure of ziekte
In geval van langdurige blessure of ziekte kan bij afwezigheid vanaf twee maanden restitutie van het cursusgeld worden aangevraagd met een maximum van tweederde deel van het cursusgeld van de gemiste lessen.

Voortijdse beëindiging abonnement
Opzeggen kan na het eerste cursusjaar maandelijks per eerste van de maand met inbegrip van een maand opzegtermijn. Bij voortijdse beëindiging van uw abonnement gedurende het eerste cursusjaar, blijft u cursusgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar. Restitutie van het resterende cursusgeld vindt uitsluitend plaats bij vertrek uit de gemeente waarin de cursus wordt gevolgd.

Restitutie aanvragen
Een verzoek tot restitutie dient per mail te worden ingediend bij de cursistenadministratie van Scholen in de Kunst, via cursistenadministratie@scholenindekunst.nl. Nadat de uitschrijving geaccepteerd is, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging onder toezending van een eindafrekening, met restitutie voor (een deel van de) niet genoten lessen en berekening van € 25,00 administratiekosten.

Behandeling inschrijvingen
Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. In geval van instrumentale lessen neemt de docent contact met u op voor een lesafspraak. In geval van inschrijving voor een groepsles ontvangt u uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus een definitieve bevestiging van doorgang. Wij streven er uiteraard naar u hiervan eerder op de hoogte te stellen, namelijk zodra de cursus voldoende deelnemers heeft om te kunnen starten.

Annulering van een cursus
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.

Plaatsingsbeleid
Kinderen en jongeren genieten bij plaatsing voorrang boven volwassenen. Kinderen en jongeren die al als cursist bij Scholen in de Kunst staan ingeschreven, hebben op hun beurt weer voorrang boven anderen.

Betalen van het cursusgeld
In het najaar ontvangt u een factuur voor het verschuldigde cursusgeld. U kunt op verschillende manieren betalen:
- u verleent de instelling - via het inschrijfformulier - een machtiging voor eenmalige incasso;
- u verleent de instelling een machtiging voor afschrijving in één of acht termijnen bij inschrijving voor 1 september en bij definitieve doorgang van de cursus. Latere inschrijving betekent automatisch ook minder incassotermijnen. Betaling in termijnen kan uitsluitend voor jaarcursussen;
- u maakt het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur over op IBAN-nummer NL54TRIO0379689464 ten name van Scholen in de Kunst. Let op: dit is een nieuw rekeningnummer, dat we met ingang van het cursusseizoen 2019 - 2020 gebruiken.

Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling is ontvangen, worden bij de aanmaning € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan:
- wordt aan de cursist de toegang tot de lessen ontzegd totdat de betalingsachterstand is opgeheven;
- wordt het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de lesgeld-plichtige. Het totaal verschuldigde cursusgeld is in dit geval terstond in zijn geheel opeisbaar.

Tarieven en kortingen
De tarieven staan vermeld op de website bij de activiteit waarop zij van toepassing zijn en in het  cursusoverzicht in de brochure 2019-2020. Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Voorgeschreven studieboeken en/of bladmuziek komen voor eigen rekening.

Kortingsregeling
Scholen in de Kunst biedt een combinatiekorting van 10% bij afname van meerdere jaarcursussen. Deze regeling geldt als meerdere gezinsleden uit één gezin een betaalde jaarcursus volgen, of als één persoon meer dan één betaalde jaarcursus volgt. De regeling  omvat het gehele jaarcursusaanbod van dans, theater, muziek en beeldende kunst en is van toepassing op iedere tweede en volgende jaarcursus.
Klanten kunnen gebruik maken van de korting wanneer de jaarcursussen betaald worden via één debiteurnummer, gekoppeld aan één en hetzelfde IBAN-nummer.

Bovengenoemde korting geldt alleen voor jaarcursussen voor particulieren tot 21 jaar en is van toepassing op de goedkoopste jaarcursussen. De korting geldt niet voor verenigingen, stichtingen of fondsen e.d. Daar waar gezinnen al een vorm van korting ontvangen - bijvoorbeeld een bijdrage uit het Jeugdfonds Cultuur of Hanneke Delis Fonds - geldt bovengenoemde kortingsregeling niet.

Hanneke Delis Fonds
Heeft u een laag inkomen, maar wilt u (of uw kind) toch een cursus volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kunt u gebruik maken van het Hanneke Delis Fonds van Scholen in de Kunst. Neemt u hiervoor contact op met de cursistenadministratie. Hier kunt u een formulier krijgen waarmee u een aanvraag voor deze regeling kunt indienen. De bijdrage in het lesgeld varieert van 10% tot 75% van het cursusgeld, al naar gelang uw inkomen. De aanvraag dient zo spoedig als mogelijk bij ons te worden ingediend. Toekenningen vinden plaats zolang er budget beschikbaar is. De studiefondsbijdrage is slechts van toepassing op een jaarcursus (> 15 lessen).

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Voor financiële ondersteuning voor kinder- en jongerencursussen kunt u ook een beroep doen op het Jeugdfonds Cultuur. Informatie en voorwaarden: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

KORTE CURSUSSEN EN WORKSHOPS en LESKAART

Wat is een kortlopende activiteit?
Scholen in de Kunst en Kunstbrouwerij organiseren per jaar vele kortlopende activiteiten, zoals een korte cursus van een aantal bijeenkomsten, een workshop, een lezing of een excursie.

Inschrijving en voorwaarden
U schrijft zich in voor de gehele activiteit, workshop of leskaart. Tot een week voor aanvang van de activiteit kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het gehele cursusgeld verschuldigd ook als u besluit voortijdig met de activiteit te stoppen. Bij inschrijving tekent u een machtiging voor automatische incasso of ontvangt u een factuur. Deze incasso vindt plaats direct nadat de kortlopende activiteit is begonnen. Als het een éénmalige bijeenkomst betreft, zal de afschrijving kort voor de activiteit plaatsvinden. Op de kortlopende activiteiten is geen Hanneke Delis Fonds van toepassing.

OVERIGE BEPALINGEN

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht om:
- door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.

Verhindering van de docent
Lessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte of andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk restitutie aanvragen vanaf de vierde uitgevallen les. Er wordt naar rato terugbetaald vanaf een bedrag van € 25,00. Aanvragen van restitutie dienen voor 1 september van het volgende seizoen door Scholen in de Kunst te zijn ontvangen.

Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Scholen in de Kunst graag tijdig bericht. De instelling kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

Verhindering wegens calamiteiten
Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Scholen in de Kunst liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scholen in de Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur. Scholen in de Kunst is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Lengte cursusjaar
De instelling volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het cursusjaar voor muziek-,  zang- , beeldend en danslessen  bestaat uit maximaal 35 lesweken. De theater en beeldende cursussen (exclusief atelieraanbod) voor volwassenen kennen een cursusjaar van maximaal 30 lesweken. De momenten waarop u naast de les gebruik kunt maken van de ateliers, vindt u na de zomervakantie op www.scholenindekunst.nl. Wanneer u in de loop van het seizoen met een jaarcursus start, wordt het aantal lessen naar rato berekend.

Privacywetgeving
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website bij ons privacy statement.

Disclaimer website en drukwerk
Het drukwerk en de website van Scholen in de Kunst zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Scholen in de Kunst draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.