Cursusaanbod
Tekenen en schilderen jongeren_banner pijlerpagina

Algemene Voorwaarden 2020-2021


(JAAR)CURSUSSEN


Jaarcursus
Een jaarcursus is een cursus die uit minimaal 28 lessen bestaat. Het gaat hier niet om een serie korte cursussen, die elkaar opvolgen (b.v. drie keer tien of twee keer vijftien lessen).

Inschrijven
U kunt zich uitsluitend online inschrijven via onze website. Hiervoor maakt u een persoonlijk account aan. Door uw inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Scholen in de Kunst en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt via het account van de ouder/voogd.

Behandeling inschrijvingen
Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via de website. In geval van instrumentale lessen neemt de docent contact met u op voor een lesafspraak. In geval van inschrijving voor een groepsles ontvangt u een ‘welkom op les-mail’. Deze mail ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang van de lessen. 

Lengte cursusjaar
Scholen in de Kunst volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het cursusjaar voor muziek-, zang- , beeldende en danslessen bestaat uit maximaal 35 lesweken.

In verband met de coronamaatregelen kan Scholen in de Kunst de lesvrije weken en schoolvakanties gebruiken voor eventuele inhaalmomenten. Voor cursussen, lessen en inhaalmomenten is Scholen in de Kunst open van 14 september 2020 t/m 16 juli 2021.

Proeflessen
Voor diverse cursussen en lessen kunt u een proefles aanvragen.
Een proefles is de eerste les van de cursus. Als u na de proefles besluit niet te starten met de cursus, dan betaalt u niets voor de proefles. Wanneer u besluit wel te starten met de cursus, dan telt de proefles als eerst genoten les.

Instromen
U kunt ook in de loop van het seizoen instromen in een jaarcursus waar nog plek is. U betaalt dan het aantal lessen dat u nog kunt volgen.

Annulering van een complete (jaar)cursus door Scholen in de Kunst
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld. In dat geval zoeken wij samen met u naar een passend alternatief.

Abonnement
Scholen in de Kunst werkt met abonnementen voor jaarcursussen. Dit betekent dat wanneer u zich dit seizoen inschrijft voor een jaarcursus, u voor volgend seizoen alleen via uw persoonlijke account hoeft aan te geven dat u wilt stoppen met een cursus. Als u doorgaat met de jaarcursus, hoeft u niets te doen.  

Annuleringsvoorwaarden abonnement
Na een jaar lidmaatschap kunt u opzeggen per eerste van de maand met inbegrip van een maand opzegtermijn. Voorbeeld: zegt u per 6 februari op, dan is dat vóór 1 maart en is de uitschrijfdatum 1 april. Nadat de uitschrijving is geaccepteerd, ontvangt u hiervan schriftelijke bevestiging met een eindafrekening.

Extra voorwaarden in geval van een lockdown en quarantaine
> In geval van een eventuele lockdown geldt de opzegtermijn van een maand ook voor alle lessen en cursussen met uitzondering van workshops en eenmalige activiteiten.
> In geval van een (gedeeltelijke) lockdown zal Scholen in de Kunst alle lessen en cursussen, online voortzetten. Dit geldt niet voor kortlopende activiteiten.
> Wanneer de docent in quarantaine moet en niet ziek is, zal de docent de les online geven. Dit geldt ook bij alle andere Covid19 gerelateerde beperkingen, die ervoor zorgen dat de les niet live kan worden gegeven.
> Na acht aaneengesloten online lessen kan in overleg met docent en cursisten worden besloten om de online lessen te continueren. Of om de resterende lessen van de cursus op te schorten tot later in het seizoen.

Zie verder ook terugbetalingsvoorwaarden.

KORTLOPENDE ACTIVITEITEN


Scholen in de Kunst organiseert kortlopende activiteiten, zoals een workshop, een lezing of een excursie. U schrijft zich in voor de gehele activiteit of workshop.

Bij inschrijving tekent u een machtiging voor automatische incasso of ontvangt u een factuur. Deze incasso vindt plaats direct nadat de kortlopende activiteit is begonnen. Als het een éénmalige bijeenkomst betreft, zal de afschrijving kort voor de activiteit plaatsvinden. Op de kortlopende activiteiten is geen Hanneke Delis Fonds van toepassing.

Leskaart
Voor muzieklessen is het mogelijk een zogenaamde leskaart aan te schaffen van 175 minuten. U deelt de minuten zelf in, in overleg met de docent. De leskaart kan meegenomen worden naar volgend seizoen. Terugbetaling aanvragen is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden kortlopende activiteiten
Tot een week voor aanvang van de activiteit kunt u kosteloos annuleren, daarna bent u het gehele deelnamegeld verschuldigd ook als u besluit voortijdig met de activiteit te stoppen of niet deel te nemen.

Extra voorwaarden in geval van een lockdown
In geval van een eventuele lockdown wordt de activiteit door Scholen in de Kunst opgeschort naar een later tijdstip of door Scholen in de Kunst geannuleerd.

Zie verder ook terugbetalingsvoorwaarden.


BETALEN


Betalen van het cursusgeld

Voor een jaarcursus ontvangt u in de maand oktober een factuur voor het verschuldigde cursusgeld. Bij inschrijving via de website, kiest u hoe u wilt betalen. Dat kan op verschillende manieren:
- u verleent Scholen in de Kunst een machtiging voor eenmalige incasso;
- u verleent de instelling een machtiging voor afschrijving in acht termijnen bij inschrijving en bij definitieve doorgang van de cursus. Latere inschrijving betekent automatisch ook minder incassotermijnen. Betaling in termijnen kan uitsluitend voor jaarcursussen. De eerste incasso vindt eind oktober plaats;
- u maakt het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur over op IBAN-nummer NL54TRIO0379689464 ten name van Scholen in de Kunst. 

Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling is ontvangen, worden bij de aanmaning € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan:
- behouden wij ons het recht voor uw inschrijving te weigeren totdat de achterstallige facturen zijn betaald;
- wordt het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de lesgeldplichtige. Het totaal verschuldigde cursusgeld is in dit geval terstond in zijn geheel opeisbaar.

Voorwaarden terugbetaling van lesgeld
Terugbetaling van les, cursus- of inschrijfgeld vindt in de volgende gevallen plaats:

> Bij annulering van de lessen of activiteiten door Scholen in de Kunst
Scholen in de Kunst probeert de activiteit of de lessen op te schorten naar een later tijdstip binnen het cursusseizoen. Mocht dat niet lukken, dan wordt de activiteit alsnog geannuleerd. Mocht de deelnemer op de nieuwe datum niet kunnen, dan wordt het desbetreffende lesgeld terugbetaald.

> Langdurige blessure of ziekte
Terugbetaling van het resterende lesgeld kan worden aangevraagd in geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan vier lessen).

> Verhuizing
Terugbetaling van het resterende lesgeld kan worden aangevraagd bij vertrek uit de gemeente waarin de cursus wordt gevolgd.

> Langdurige verhindering van de docent
Als een docent niet kan lesgeven vanwege ziekte (of andere redenen), zoekt Scholen in de Kunst een vervangende docent. Lukt dat niet, dan worden de lessen op een ander moment ingehaald. Scholen in de Kunst kan er ook voor kiezen de lessen online aan te bieden, met een maximum van vier. Bij meer dan vier uitgevallen lessen door verhindering van de docent, kunt u schriftelijk terugbetaling aanvragen vanaf de vierde uitgevallen les.

Hoe kunt u terugbetaling aanvragen?
Een verzoek tot terugbetaling doet u in alle gevallen door het invullen van het terugbetalingsformulier. Dit formulier vindt u op de website van Scholen in de Kunst.
Scholen in de Kunst betaalt het resterende cursusgeld terug vanaf vier gemiste lessen. Terugbetaling vindt plaats als het om een restbedrag van meer dan € 25,00 gaat. In alle gevallen wordt € 25,00 administratiekosten in mindering gebracht. Terugbetalingsaanvragen moeten voor het eind van het cursusjaar (uiterlijk 1 augustus) bij Scholen in de Kunst binnen zijn.


TARIEVEN EN KORTINGEN

Cursusgeld
De tarieven staan vermeld op de website bij de activiteit waarop zij van toepassing zijn. Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Voorgeschreven studieboeken en/of bladmuziek komen voor eigen rekening.

Kortingsregeling
Scholen in de Kunst biedt een combinatiekorting van 10% bij afname van meerdere jaarcursussen. Deze korting geldt voor: a. kinderen en jongeren tot 21 jaar uit hetzelfde gezin die jaarcursussen volgen of b. één persoon onder 21 jaar die meer dan één jaarcursus volgt. De regeling omvat het gehele jaarcursusaanbod van dans, theater, muziek en beeldende kunst.

Bovengenoemde korting is van toepassing op de goedkoopste jaarcursus(sen). Als gezinnen een vergoeding uit een fonds ontvangen, geldt bovengenoemde kortingsregeling niet.

De korting geldt niet voor verenigingen en stichtingen.

Klanten kunnen gebruik maken van de korting wanneer de jaarcursussen worden betaald via één lesgeldplichtige, gekoppeld aan één en hetzelfde IBAN-nummer.

Extra kortingsregeling seizoen 2020-2021
Cursisten die hebben deelgenomen aan een groepsjaarcursus gedurende de lockdown in het cursusseizoen 2019-2020, krijgen 10% korting op één groepsjaarcursus in 2020-2021 naar keuze.
Dit geldt ook voor cursisten die twee keer een cursus van 15 lessen in seizoen 2019-2020 hebben gevolgd en dat in het seizoen 2020-2021 opnieuw doen.

FONDSEN


Hanneke Delis Fonds

Heeft u een laag inkomen, maar wilt u (of uw kind) toch een cursus volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kunt u gebruik maken van het Hanneke Delis Fonds van Scholen in de Kunst. Neemt u hiervoor contact op met de cursistenadministratie. Hier kunt u een formulier krijgen waarmee u een aanvraag voor deze regeling kunt indienen. De bijdrage in het lesgeld varieert van 10% tot 75% van het cursusgeld. Dit hangt af van uw inkomen. De aanvraag dient voor 1 september 2020 bij ons te worden ingediend. Toekenningen vinden plaats zolang er budget beschikbaar is. De bijdrage is alleen van toepassing op cursussen van 15 lessen of meer.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Voor financiële ondersteuning voor kinder- en jongerencursussen kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds Cultuur. Informatie en voorwaarden: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

OVERIGE BEPALINGEN

 
Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Scholen in de Kunst graag tijdig bericht dit kan via de website, telefonisch of per mail naar docent/cursistenadministratie. De instelling kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht:
- door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld;
- de cursus te verplaatsen naar een andere vestiging van Scholen in de Kunst of een gelijkwaardige locatie;
- daar waar nodig en wenselijk lessen online aan te bieden.

Privacywetgeving
Scholen in de Kunst gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, conform de richtlijnen van de AVG. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze website in ons privacy statement.

Disclaimer website en drukwerk
Het drukwerk en de website van Scholen in de Kunst zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Scholen in de Kunst draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.


CALAMITEITEN


Verhindering wegens calamiteiten

Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Scholen in de Kunst liggen, worden niet ingehaald. Terugbetaling van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scholen in de Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur. Scholen in de Kunst is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.