Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

Goed nieuws voor de Amersfoortse amateurkunstsector: de subsidieregelingen voor amateurkunst zijn geactualiseerd én uitgebreid. Dat betekent meer mogelijkheden voor amateurkunstenaars en verenigingen om subsidie te krijgen voor hun activiteiten. De nieuwe regelingen zijn op 20 december jl. door het college vastgesteld en gaan per 2023 in.

In december stelde het college van de gemeente Amersfoort de Uitvoeringsagenda Kunst & Cultuur 2023-2026 vast. De gemeente wil graag activiteiten stimuleren op het terrein van amateurkunst die bijdragen aan een bloeiend en kwalitatief cultureel klimaat in Amersfoort met een gevarieerd aanbod voor haar inwoners. In dat licht zijn de subsidieregelingen Amateurkunst onder de loep genomen, de regelingen stamden immers uit 2013.

Amateurkunst033 is nauw betrokken geweest bij het actualiseren van de regelingen. Doelstelling was om de regelingen te optimaliseren en toegankelijker te maken voor alle beoefenaars van amateurkunst. Dat is goed gelukt. De drie subsidieregelingen Amateurkunst zijn nu op dezelfde manier opgebouwd en vormgegeven en alle te vinden op de website Overheid.nl - lokale wet- en regelgeving. Daardoor zijn de regelingen beter leesbaar. De subsidies kunnen alle digitaal worden aangevraagd via de website van de gemeente Amersfoort.

Verruiming van subsidiemogelijkheden

De Subsidieregeling Amateurkunst huursuppletie Amersfoort is verruimd. Het is nu mogelijk om huursuppletie aan te vragen voor voorstellingen in alle theaters en podia in Amersfoort. Naast Flint dus ook ICOONtheater, Theater De Lieve vrouw, KOSMIK, De Veerensmederij en Fluor.

De Subsidieregeling Amateurkunst structurele leidingkosten Amersfoort heeft m.i.v. 2023 hogere subsidieplafonds: € 5.950,- voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen en € 2.650, - voor de overige categorieën.

Wat verandert er voor de verenigingen?

De belangrijkste wijzigingen waar (bestuursleden van) verenigingen mee te maken krijgen, zijn:

  • voor de regelingen gelden vaste aanvraagtermijnen, waar je dus alert op moet zijn;
  • voor alle regelingen kun je gebruik maken van digitale aanvraagformulieren via de website van de gemeente;
  • voor informatie en advies over de regelingen kun je, net als voorheen, terecht bij Amateurkunst033.

Amateurkunst033 is blij met het resultaat en heeft de amateurkunstverenigingen inmiddels allemaal geïnformeerd over de aanpassingen.

Op de websites van Amateurkunst033 en de gemeente Amersfoort kun je alles lezen over de geactualiseerde regelingen. De aanvraagperiodes worden per regeling bekend gemaakt, ook in de Stadsberichten van de Stad Amersfoort wordt hier aandacht aan besteed.

Mocht je naar aanleiding van de vernieuwde regelingen vragen hebben of een advies willen, neem dan gerust contact op met Amateurkunst033.