Log in

Op zoek naar een cursus?

Gebruik dan de cursuszoeker.

Zoek je cursus

JAARCURSUSSEN

Jaarcursus
Een jaarcursus is een cursus die uit minimaal 28 lessen bestaat. Het gaat hier niet om een serie korte cursussen, die elkaar opvolgen (b.v. drie keer 10 of twee keer 15 lessen).

Inschrijven
Je kunt je uitsluitend online inschrijven via onze website. Hiervoor maak je een persoonlijk account aan. Met jouw inschrijving ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Scholen in de Kunst en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld. Inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt via het account van de ouder/verzorger/voogd.

Behandeling inschrijvingen
Alle inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt een bevestiging van jouw inschrijving via de website. In geval van instrumentale lessen neemt de docent contact met je op voor een lesafspraak. In geval van inschrijving voor een groepsles ontvang je een ‘welkom op les-mail’. Deze mail ontvang je uiterlijk een week voor aanvang van de lessen. 

Lengte cursusjaar
Scholen in de Kunst volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling (regio midden) zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het cursusjaar voor muziek-, zang- , beeldende en danslessen bestaat uit maximaal 35 lesweken.
In verband met de coronamaatregelen kan Scholen in de Kunst de lesvrije weken en schoolvakanties gebruiken voor eventuele inhaalmomenten. Voor cursussen, lessen en inhaalmomenten is Scholen in de Kunst open van 13 september 2021 t/m 10 juli 2022.

Instromen
Je kunt ook in de loop van het seizoen instromen in een jaarcursus waar nog plek is. Je betaalt dan het aantal lessen dat je nog kunt volgen. Stroom je in de maand september in, dan betaal je de hele cursus.

Annulering van een complete (jaar)cursus door Scholen in de Kunst
Scholen in de Kunst behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er te weinig cursisten voor een cursus zijn aangemeld. In dat geval zoeken wij samen met jou naar een passend alternatief. Is de cursus al gestart met een minimum aantal deelnemers en de cursus wordt geannuleerd, dan betaal je alleen de lessen die je hebt gevolgd.

Abonnement
Scholen in de Kunst werkt met abonnementen voor jaarcursussen. Dit betekent dat wanneer je je dit seizoen inschrijft voor een jaarcursus, je voor volgend seizoen alleen via jouw persoonlijke account hoeft aan te geven dat je wilt stoppen met een cursus. Als je doorgaat met de jaarcursus, hoef je niets te doen.  

Annuleringsvoorwaarden abonnement
Na een jaar lidmaatschap kun je opzeggen per eerste van de maand met inbegrip van een maand opzegtermijn. Voorbeeld: zeg je per 6 februari op, dan is dat vóór 1 maart en is de uitschrijfdatum 1 april. Nadat de uitschrijving is geaccepteerd, ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging met een eindafrekening.

Extra voorwaarden in geval van een lockdown en quarantaine
> In geval van een eventuele lockdown geldt de opzegtermijn van een maand voor alle lessen en cursussen met uitzondering van workshops en eenmalige activiteiten.
> In geval van een (gedeeltelijke) lockdown zal Scholen in de Kunst waar mogelijk de lessen en cursussen online voortzetten. Dit geldt niet voor kortlopende activiteiten.
> Wanneer de docent of leerling in quarantaine moet en niet ziek is, zal de docent waar mogelijk de les online geven. Dit geldt met name voor individuele instrumentale muzieklessen. En geldt ook bij alle andere COVID-19 gerelateerde beperkingen, die ervoor zorgen dat de les niet live kan worden gegeven.
> Na acht aaneengesloten online lessen individueel of vier bijeenkomsten in geval van groepscursussen, kan in overleg met docent en cursisten worden besloten de online lessen te continueren. Of de resterende lessen van de cursus op te schorten tot later in het seizoen. Je blijft in dit geval gewoon ingeschreven staan

Zie verder bij terugbetaling.


KORTLOPENDE & LOSSE ACTIVITEITEN


Kortlopende activiteit
Scholen in de Kunst organiseert kortlopende activiteiten, zoals een korte cursus, workshop, een lezing of een excursie. Je schrijft je in voor de gehele activiteit of workshop.

Betaling
Bij inschrijving teken je een machtiging voor automatische incasso of ontvang je een factuur. Deze incasso vindt plaats direct nadat de kortlopende activiteit is begonnen. Als het een éénmalige bijeenkomst betreft, zal de afschrijving kort voor de activiteit plaatsvinden.
Soms vindt kaartverkoop plaats via de ticketshop van Scholen in de Kunst. In dat geval betaal je direct online en ontvang je een e-ticket.

Leskaart
Voor muzieklessen is het mogelijk een zogenaamde leskaart aan te schaffen van 175 minuten. Je deelt de minuten zelf in, in overleg met de docent. De leskaart kan meegenomen worden naar volgend seizoen. Terugbetaling aanvragen is niet mogelijk. Indien je een les hebt afgesproken en deze onverhoopt niet kunt volgen, dien je de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Anders zijn wij genoodzaakt de les toch in rekening te brengen.

Annuleringsvoorwaarden kortlopende activiteiten
Tot een week voor aanvang van de activiteit kun je kosteloos annuleren, daarna ben je het gehele deelnamegeld verschuldigd ook als je besluit voortijdig met de activiteit te stoppen of niet deel te nemen.
Kaarten die via de ticketshop zijn gekocht, worden niet terugbetaald.

Extra voorwaarden in geval van een lockdown
In geval van een eventuele lockdown wordt de activiteit door Scholen in de Kunst opgeschort naar een later tijdstip of door Scholen in de Kunst geannuleerd.

Zie verder bij terugbetaling.


BETALEN


Betaling jaarcursus

Voor een jaarcursus ontvang je in de maand oktober een factuur voor het verschuldigde cursusgeld. Bij inschrijving via de website, kies je hoe je wilt betalen. Er zijn drie keuzemogelijkheden:
1. Je verleent een machtiging voor een eenmalige incasso door Scholen in de Kunst.
2. Je verleent een machtiging voor een incasso in 8 termijnen door Scholen in de Kunst
Betaling in termijnen kan uitsluitend voor jaarcursussen.
3. Je doet zelf een overschrijving. In dat geval maak je het op de factuur vermelde cursusgeld binnen 30 dagen na de dagtekening over op IBAN-nummer NL54 TRIO 0379 6894 64 ten name van Scholen in de Kunst.

De incasso vindt pas plaats als de cursist is ingeschreven en bij definitieve doorgang van de cursus.

De eerste incasso vindt eind oktober plaats.  Latere instroom en inschrijving betekent automatisch ook minder incassotermijnen. 

Betaling niet ontvangen
Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling is ontvangen, wordt bij de aanmaning € 25,00 aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling binnen de in de aanmaning gestelde termijn uit, dan:
- behouden wij ons het recht voor jouw inschrijving te weigeren totdat de achterstallige facturen zijn betaald;
- wordt het bedrag van de kosten verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verhaald op de lesgeldplichtige. Het totaal verschuldigde cursusgeld is in dit geval direct in zijn geheel opeisbaar.

Verzoek tot terugbetaling
In onderstaande situaties kan terugbetaling van les- of cursusgeld worden aangevraagd. Je kunt  een verzoek tot terugbetaling aanvragen door het invullen van het terugbetalingsformulier. Dit formulier vind je op de website van Scholen in de Kunst.
Eventuele terugbetaling vindt plaats minus 10% van de leskosten binnen een seizoen in verband met administratiekosten. Terugbetalingsaanvragen dienen voor het einde van het cursusjaar (uiterlijk 1 augustus) bij Scholen in de Kunst binnen te zijn.
In deze gevallen betaalt Scholen in de Kunst het lesgeld terug:
> Langdurige blessure of ziekte
Terugbetaling van het resterende lesgeld kan worden aangevraagd in geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan vier lessen).
> Verhuizing
Terugbetaling van het resterende lesgeld kan worden aangevraagd bij vertrek uit de gemeente waarin de cursus wordt gevolgd.
> Langdurige verhindering van de docent
Als een docent niet kan lesgeven vanwege ziekte (of andere redenen), zoekt Scholen in de Kunst een vervangende docent. Lukt dat niet, dan worden de lessen op een ander moment ingehaald. Bij uitval van lessen door verhindering van de docent, worden de kosten van de niet gevolgde lessen, minus 10% van de leskosten binnen een seizoen, gerestitueerd.
> Annulering van de lessen of activiteiten
Scholen in de Kunst probeert de activiteit of de lessen op te schorten naar een later tijdstip binnen het cursusseizoen. Mocht de deelnemer op de nieuwe datum niet kunnen, dan wordt het desbetreffende lesgeld terugbetaald. Mocht het niet lukken de activiteit of lessen op te schorten, dan wordt de activiteit alsnog geannuleerd en het lesbedrag terugbetaald.


TARIEVEN EN KORTINGEN


Cursusgeld

De tarieven staan vermeld op de website bij de activiteit waarop zij van toepassing zijn. Als in het cursusgeld materiaalkosten zijn inbegrepen, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Voorgeschreven studieboeken, bladmuziek en een (huur-)instrument komen voor eigen rekening.

Kortingsregeling
Scholen in de Kunst biedt een combinatiekorting van 10% bij afname van meerdere jaarcursussen. Deze korting geldt voor: a. kinderen en jongeren tot 21 jaar uit hetzelfde gezin die jaarcursussen volgen of b. één persoon onder 21 jaar die meer dan één jaarcursus volgt. De regeling omvat het gehele jaarcursusaanbod van dans, theater, muziek, beeldende kunst, en schrijven.

Let op:
> Bovengenoemde korting is van toepassing op de goedkoopste jaarcursus(sen). Als gezinnen een vergoeding uit een fonds ontvangen, geldt bovengenoemde kortingsregeling niet.
> De korting geldt niet voor verenigingen en stichtingen.
> Klanten kunnen gebruik maken van de korting wanneer de jaarcursussen worden betaald via één lesgeldplichtige, gekoppeld aan één en hetzelfde IBAN-nummer.


FONDSEN


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor financiële ondersteuning voor jeugdcursussen kun je een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Informatie en voorwaarden: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Hanneke Delis Fonds
Heb je een laag inkomen, maar wil je zelf (of jouw kind) toch een cursus volgen bij Scholen in de Kunst? Dan kun je gebruik maken van het Hanneke Delis Fonds van Scholen in de Kunst.

Aanvraag indienen
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via klantenservice@scholenindekunst.nl. Hier kun je eventueel ook een formulier krijgen waarmee je een aanvraag voor deze regeling kunt indienen, maar downloaden via de website kan ook. De bijdrage in het lesgeld varieert van 10% tot 75% van het cursusgeld. Dit hangt van jouw inkomen af.

De aanvraag dient voor 1 oktober 2021 bij ons te worden ingediend. Kreeg je afgelopen seizoen ook een toekenning, dan dient jouw aanvraag voor 15 juli bij ons binnen te  zijn. Toekenningen vinden plaats zolang er budget beschikbaar is. De bijdrage is alleen van toepassing op cursussen van 16 lessen of meer.


OVERIGE BEPALINGEN


Verhindering van de cursist

Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, ontvangt Scholen in de Kunst graag tijdig bericht. Dit kan via de website, telefonisch of per mail naar docent of naar klantenservice@scholenindekunst.nl De instelling kent, bij verhindering van de cursist, geen verplichting tot het inhalen van de verzuimde lessen.

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht:
- door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld;
- de cursus te verplaatsen naar een andere vestiging van Scholen in de Kunst of een gelijkwaardige locatie;
- daar waar nodig en wenselijk lessen online aan te bieden.

Privacywetgeving
Scholen in de Kunst gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, conform de richtlijnen van de AVG. Meer informatie over dit onderwerp vind je op onze website in ons privacy statement.

Disclaimer website en drukwerk
Het drukwerk en de website van Scholen in de Kunst zijn samengesteld met de grootste zorgvuldigheid. Scholen in de Kunst draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve vermeldingen, foutieve prijsberekeningen, programmawijzigingen of onjuistheden. Tekstovername met bronvermelding is toegestaan. Op de foto’s en vormgeving rust copyright.

Verhindering wegens calamiteiten
Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Scholen in de Kunst liggen, en onvoorzien zijn, worden niet ingehaald. Terugbetaling van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scholen in de Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur. Scholen in de Kunst is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.