Cursusaanbod
vacature verrekijker.jpg

Voorzitter Beleidsraad Cultuureducatie

Wij zoeken een Voorzitter Beleidsraad Cultuureducatie voor 4 bijeenkomsten per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 30-03-2020

Scholen in de Kunst verzorgt vanuit de afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving sinds jaren cultuureducatie in zowel Amersfoort als Leusden. De afdeling vervult op het gebied van cultuureducatie de rol van regisseur, adviseur en bemiddelaar, waarbij culturele instellingen en het onderwijs haar belangrijkste stakeholders zijn. Afgelopen najaar is een plan van aanpak opgesteld met als doel om cultuureducatie in de stad beter te organiseren en verder te versterken. Dit vindt plaats onder de werktitel ‘Match & Makel’. De Match & Makel functie Cultuureducatie wordt op een andere manier gepositioneerd en georganiseerd onder Stichting Scholen in de Kunst. Daarbij hoort een heldere profilering met een eigen logo, huisstijl, website en naamgeving. De Match & Makel functie is actief in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo, en werkt ook in de naschoolse tijd samen met partners uit het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (bijvoorbeeld de lokale sport- en welzijnsorganisatie, kinderopvangorganisaties, et cetera).

Om de betrokkenheid van relevante partijen te vergroten, wordt een Beleidsraad gevormd. Deze Beleidsraad zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende aanbiedende culturele partijen en schoolbesturen uit Amersfoort en Leusden. De Beleidsraad heeft een gedeelde / gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden.

Wij zoeken een

Voorzitter Beleidsraad Cultuureducatie

4 bijeenkomsten per jaar

Wat ga je doen?
De Beleidsraad levert een actieve bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de Match & Makel functie. De Beleidsraad draagt in opdracht van de gemeente Amersfoort zorg voor de ontwikkeling van een beleidskader en een uitvoeringspraktijk die zoveel mogelijk bijdraagt aan de cultuur-educatieve doelstellingen van de gemeente Amersfoort en Leusden. Tevens is de Beleidsraad verantwoordelijk voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde.

- De Beleidsraad komt in een zelf te bepalen frequentie bijeen, doch minimaal vier keer per jaar.
- De voorzitter is primair verantwoordelijk voor een open en constructief overlegklimaat waarin relevante informatie over en weer verstrekt wordt en besluitvorming zoveel mogelijk op basis van consensus plaatsvindt.
- De voorzitter en secretaris van de Beleidsraad zijn, in nauw overleg met hoofd van de Match & Makel functie, verantwoordelijk voor de agendavoering.
- De Beleidsraad treedt op als ambassadeur van de Match & Makel functie en cultuureducatie in Amersfoort en Leusden. De voorzitter kan hierin een rol vervullen.

Wie zoeken wij?
- Je hebt bestuurlijke ervaring in een complex bestuurlijk krachtenveld, specifiek in de rol van voorzitter.
- Je bent gewend te praten met leden van het CvB, directies van culturele instellingen en politiek verantwoordelijken.
- Je bent bekend met het werkveld cultuureducatie in brede zin.
- Je bent onpartijdig: je hebt geen belang bij cultuureducatie in gemeente Amersfoort en/of Leusden.


Wat bieden wij?
De aanstelling is in eerste instantie voor vier jaar. De Beleidsraad is een zichzelf organiserend orgaan. Je treedt niet in dienst van de gemeente Amersfoort. Voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de Beleidsraad ontvang je vacatie- en onkostenvergoeding.

Sollicitatieprocedure
Geïnteresseerden sturen vóór 30 maart 2020 een sollicitatiebrief voorzien van cv per e-mail naar Tanja Kerkvliet (hoofd Match & Makel functie) via tanjakerkvliet@scholenindekunst.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 9 april 2020.

Vragen kunnen gesteld worden aan Tanja Kerkvliet (hoofd Match & Makel functie), via tanjakerkvliet@scholenindekunst.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.