Cursusaanbod
HIGH SCHOOL MUSICAL.JPG

Lid Raad van Toezicht

Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging willen we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

Voor de eerstvolgende vacature in de Raad van Toezicht zoeken wij een:

 Lid van de RAAD VAN TOEZICHT
(aandachtsgebied financien en risicomanagement)

 

Wie zijn wij?
Scholen in de Kunst is het platform voor cultuureducatie en -participatie in Amersfoort en omgeving. De stichting stelt zich ten doel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen te laten gelden aan kunst en cultuur. Onze focus is gericht op kennisdeling, samenwerking en het bieden van een onderscheidend aanbod op activiteiten en diensten dat voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Scholen in de Kunst is al vele jaren regisseur voor cultuuronderwijs in het Primair en Voortgezet Onderwijs. In samenwerking met het onderwijsveld, culturele partners, kunstenaars en externe specialisten worden er programma's op maat voor scholen samengesteld. Ruim 22.000 scholieren komen ontstaan ​​in aanraking met kunst en cultuur.

Lokaal en nationaal heeft de stichting een uitstekende reputatie op het gebied van kwalitatief kunstonderwijs en talentontwikkeling. De School voor Talent en de vele ensembles en orkesten van Scholen in de Kunst zijn daar een prachtig voorbeeld van. Wekelijks vinden ruim 4.000 cursisten hun weg in het vrijetijdsaanbod in verschillende disciplines.

Daarnaast is Scholen in de Kunst actief op het gebied van cultuurparticipatie door het bieden van ondersteuning aan amateurkunstverenigingen, projecten in de wijk en in het sociaal domein.

De hoofdvestiging is ondergebracht in het moderne, multifunctionele Eemhuis in het centrum van Amersfoort, naast de nevenvestigingen in Amersfoort, Leusden en Soest.
In 2019 is er een nieuwe strategische koers voor de jaren 2018-2022 vastgesteld, welke de basis vormt voor het meerjarenbeleid van de organisatie.

 

Profiel
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Scholen in de Kunst. De raad komt in de regel zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de Governance Code Cultuur 2019 en bestaat momenteel uit vijf leden.

 

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij:
• een grote belangstelling voor kennis en ervaring op het gebied van kunst- en cultuureducatie;
• ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
• een goede staat van dienst in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
• bereid zijn zich als ambassadeur te zetten voor Scholen in de Kunst;
• een sterke sociale binding met het werkgebied van Scholen in de Kunst (Amersfoort en omstreken).

 

Wie zoeken wij?
Gezien de kwaliteiten en achtergrond van de huidige RvT-leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid met financieel-economische achtergrond voor de portefeuille financiën. De vastgestelde kandidaat wordt lid van de auditcommissie.
Het is daarbij een pré als de kandidaat kennis heeft van, en ervaring heeft met:
• accountancy
• risico management
• juridische vraagstukken

 

Daarnaast hechten wij aan de volgende vaardigheden :
• strategisch denkvermogen, heldere, transparante communicatie
• toezicht kunnen houden op basis van hoofdlijnen en vertrouwen
• integer kunnen handelen en alert zijn op evt. belangenverstrengeling
• oog hebben voor diversiteit en inclusie

 

De Raad hecht aan diversiteit in haar samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond en woonplaats.        
Scholen in de Kunst omarmt de principes van de Governance Code Cultuur 2019.

 

Informatie en reageren
Informatie over de Raad van Toezicht kunt u verkrijgen bij:
Koos Koolstra, voorzitter Raad van Toezicht via:  kakool@live.nl

Uw reactie, voorzien van uw curriculum vitae, kunt u zich richten op Froukjen van der Wal, bestuurssecretaris, via: froukjenvanderwal@scholenindekunst.n. 

Graag ontvangen wij deze voor 8 juni as. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 19 juni tussen 9.00-14.00 uur.