Cursusaanbod
Img Coronavirus Hero

veelgestelde vragen over onze sluiting

Scholen in de Kunst heeft vanaf vrijdag 13 maart 13.00 uur alle locaties gesloten en alle activiteiten gestaakt om de verspreiding van het Coronavirus covid-19 tegen te gaan. Deze sluiting heeft gevolgen voor onze cursisten.

Hieronder staan vragen die zijn gesteld over de sluiting en onze antwoorden. Mocht jouw vraag hier niet tussen staan, kun je deze mailen naar cursistenadministratie@scholenindekunst.nl

Krijg ik mijn lesgeld terug?
Nee, we kunnen geen lesgeld teruggeven.
Scholen in de Kunst is een stichting zonder winstoogmerk. Op de cursusgelden die je betaalt, zit dan ook geen winstmarge. Het geld dat je voor een cursus of les betaalt, wordt vooral gebruikt voor het loon van onze docenten, de organisatie van de cursussen en lessen en (een deel van) onze huisvesting.

Vrijwel al onze docenten zijn  ook nog actief als kunstenaar, theatermaker of musicus. Juist tijdens deze crisis zullen ze het extra moeilijk hebben om daarmee een inkomen te verdienen. Scholen in de Kunst heeft verplichtingen naar onze docenten en moet deze kunnen nakomen. Hierdoor weten ze zich in ieder geval verzekerd van een inkomen zolang de crisis rond het Coronavirus voortduurt. Op deze manier zijn we solidair met onze docenten; we willen hen niet verder duperen. We vertrouwen op jullie begrip voor de situatie.

Waarom worden de lessen in principe niet ingehaald?
Dit heeft een praktische reden die we hierna toelichten. Bij Scholen in de Kunst volgen ongeveer 4000 cursisten elke week in hun vrije tijd een cursus, route of les. In totaal bieden we dit seizoen meer dan 375 cursussen dans, theater, muziek en beeldende kunst aan. Het vergt buiten crisistijd om al strakke planning en goede organisatie om dit in goede banen te leiden.

De bezetting van lokalen, studio’s en ateliers is dusdanig, dat er geen ruimte is om gemiste lessen tijdens onze reguliere lesweken, voor de zomervakantie, in te halen. Onze panden zijn simpelweg niet toegerust voor een dergelijke vraag naar ruimte. We houden nog een kleine slag om de arm, omdat het nu nog niet duidelijk is hoe lang de maatregelen van de overheid duren.  Indien de lessen niet worden ingehaald heeft dat dus vooral ook een praktische reden.
Wel doen we onze uiterste best om daar waar mogelijk, via onze docenten, een ruim pakket aan online alternatieven aan te bieden.

Is Scholen in de Kunst verzekerd voor dit soort crisissituaties?
Nee, Scholen in de Kunst is niet verzekerd voor deze situatie.
De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, klanten, medewerkers en docenten en vrijwilligers staan bij Scholen in de Kunst altijd voorop. Daarom volgen we nauwgezet de regels omtrent bijvoorbeeld brandveiligheid en aanwezige bedrijfshulpverleners. Ook zijn we verzekerd tegen veel calamiteiten.

Een pandemie zoals die zich nu voltrekt komt gelukkig zo zelden voor – de laatste was een eeuw geleden – dat er in normale bedrijfsvoering geen rekening mee wordt gehouden. Dat geldt voor  Scholen in de Kunst net zo goed als voor alle andere stichtingen en bedrijven in Nederland die geraakt worden door de Coronacrisis.
We zijn hier, net als velen anderen, dan ook niet voor verzekerd.

Heeft  Scholen in de Kunst geen financiële reserve voor dit soort risico’s?
Nee. Scholen in de Kunst is net als de andere culturele basisinstellingen voor een groot deel afhankelijk van subsidie en heeft geen winstoogmerk. Dat brengt met zich mee dat we maar zeer beperkt eigen vermogen op mogen en kunnen bouwen. Een sluiting zoals nu gaande is, heeft nog grotere financiële gevolgen wanneer we voor de lopende cursussen in dit seizoen lesgelden restitueren.

Heeft  Scholen in de Kunst hierover iets opgenomen in de Algemene Voorwaarden?
Ja, in de Algemene Voorwaarden van Scholen in de Kunst staat:

Wijzigingen in de programmering
Scholen in de Kunst heeft het recht om:
- door de instelling noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.
- andere docenten in te schakelen dan staan vermeld.

Verhindering wegens calamiteiten
Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Scholen in de Kunst liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Scholen in de Kunst kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur. Scholen in de Kunst is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Wat gebeurt er als  Scholen in de Kunst nog langer gesloten moet blijven?
Mochten we ook na 5 april nog gesloten moeten blijven, dan zullen we ons beraden over wat de nieuwe situatie voor onze cursisten en de organisatie betekent.  Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we je hierover zo snel mogelijk informeren.

Wat gebeurt er met toegangsgelden voor losse activiteiten, waar al kaartverkoop voor heeft plaatsgevonden?
De kaarten blijven gewoon geldig en op een later moment communiceren we hoe we die activiteit invullen.