Cursusaanbod
Rien Donkersloot 20 Maart 2021

Extra geld voor culturele sector

Op 12 mei jl. maakte de gemeente Amersfoort in een nieuwsbericht een pakket corona-steunmaatregelen voor de culturele sector bekend.

Extra geld
Omdat de coronapandemie voortduurt, geeft het Rijk extra geld aan de gemeenten om de culturele sector naar eigen inzicht te ondersteunen. De afgelopen maanden is er in vijf sessies gesproken met 150 deelnemers uit het culturele veld over welke steun er nodig is in Amersfoort. Vervolgens zijn de plannen uitgewerkt en opnieuw besproken met sleutelfiguren uit het culturele veld. In het nieuwsbericht laat de gemeente weten hoe het hele culturele veld in Amersfoort de diverse subsidieregelingen kan gebruiken. Of het nu gaat om een kunstenaar of culturele instelling, om een amateurkunstvereniging of om een evenementenorganisatie.

Wat dit betekent dit voor de amateurkunstsector?
De amateurkunstsector in Amersfoort kan de nieuwe Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst gebruiken. Ook wordt de bestaande Regeling Projectsubsidie Amateurkunst verruimd.
Hieronder vind je een korte toelichting op deze corona-steunmaatregelen voor de amateurkunstsector. Aan de totstandkoming van beide regelingen is een zorgvuldig traject voorafgegaan. Zo namen aan het sectorgesprek Amateurkunst diverse verenigingen deel. De plannen en de teksten zijn vervolgens door de gemeente in nauw overleg met Platform Amateurkunst | Scholen in de Kunst uitgewerkt.

Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021
De subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021 is voor het tegengaan van ongewenste financiële effecten van de coronamaatregelen bij amateurkunstverenigingen. Het doel van de regeling is om een breed en divers aanbod te behouden en werkgelegenheid en activiteiten van amateurkunst en verenigingen binnen het cultureel klimaat in Amersfoort te behouden en te stimuleren.

De gemeente Amersfoort kan binnen deze Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021 uitsluitend subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:
1. maatregelen die bijdragen aan tegemoetkoming van kosten die aantoonbaar zijn ontstaan ten gevolge van de coronamaatregelen.
2. investeringen die bijdragen aan het herstel en voortbestaan van de aanvrager en haar activiteiten.

Op de website van de gemeente Amersfoort staat bij Subsidieregeling Maatwerkondersteuning Amateurkunst 2021 (amersfoort.nl) alle informatie over de regeling.

Tijdelijke aanpassing van de Regeling Projectsubsidie Amateurkunst
De Regeling Projectsubsidie Amateurkunst wordt tijdelijk aangepast. Met deze aanpassing stimuleren we de amateurkunst in Amersfoort om na de maandenlange lockdown, artistieke en creatieve projecten te realiseren in 2021. Van belang is dat de amateurkunst weer zichtbaar is in de stad en dat de leden van verenigingen en amateurkunstbeoefenaars naar een productie kunnen toewerken en toeleven. Deze aanpassing geldt uitsluitend voor aanvragen tot €2.500,-. De toetsingscriteria waar de adviescommissie bij beoordeling van projecten op dient te letten worden aangepast en er vindt in 2021 een extra beoordelingsronde plaats.
Om de drempel voor aanvragen te verlagen is het % waaruit de subsidie mag bestaan verhoogd naar 85% voor aanvragen tot € 2500,-. Voor hogere bedragen blijft het % waaruit de subsidie mag bestaan gelijk.  

Aanpassing toetsingscriteria Regeling Projectsubsidie Amateurkunst
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken naar:
- de artistieke kwaliteit
- de zakelijke kwaliteit
- belang voor de stad en/of de inwoner
- de opgaven uit de cultuurvisie: diversiteit, jongeren, talentontwikkeling, wijken & sociaal domein en innovatie van het cultuuraanbod*

Voor elk van de criteria zijn maximaal 5 punten te behalen en alle criteria zijn even zwaarwegend.

*omdat het doel is dat amateurkunstverenigingen gezien de coronaomstandigheden eenvoudig en laagdrempelig projectsubsidie kunnen aanvragen, is het bijdragen aan de cultuurvisie een gelijk onderdeel geworden van de beoordeling, en niet meer het belangrijkste criterium.

Er vindt in 2021 een extra ronde plaats (Regeling Projectsubsidie Amateurkunst)
Voor aanvragen tot € 2.500 zijn er nog drie rondes in 2021.
De aanvrager dient:
- de subsidieaanvraag voor de periode juni in tussen 14 mei en 4 juni 2021;
- de subsidieaanvraag voor de periode september in tussen 16 augustus en 1 september 2021;
- de subsidieaanvraag voor de periode november in tussen 18 oktober en 1 november 2021.

Op de website van de gemeente Amersfoort staat bij Projectsubsidies amateurkunst (amersfoort.nl) alle informatie over deze regeling.

Alle aanvragen (digitaal in te dienen via de website van de gemeente, met de rode knop ‘ga naar het aanvraagformulier’) worden behandeld door de Adviescommissie Platform Amateurkunst. Deze commissie bestaat uit Annelies Kaan, Anton Groot en Ramon de la Combé.

Download als pdf