Wilskracht foto breed

Structurele Subsidie Amateurkunst

In ons visiedocument ‘Amateurkunst, het kloppend hart van de stad’ constateren we dat Amersfoort steeds meer een regionale functie vervult op het vlak van amateurkunst en dat een substantieel aantal leden van de verenigingen uit omliggende plaatsen komt. Wij hebben er voor gepleit om het percentage leden van een vereniging dat in Amersfoort moet wonen te verlagen van 60 % naar 50 %. Het college is hiermee akkoord gegaan.

Het college van de gemeente Amersfoort heeft op 22 juni 2020 de Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020 vastgesteld. De regeling heeft tot doel een brede inbedding van het rijke Amersfoortse amateurkunstaanbod te faciliteren. De subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en hiermee treedt uit werking: de Subsidieregeling  structurele subsidie voor amateurkunst verenigingen 2013 zoals vastgesteld op 23 juli 2013

Verenigingen die toegelaten willen worden tot de subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen of die in voorafgaande jaren reeds een meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen hebben ontvangen, dienen minimaal aan de volgende bepalingen te voldoen.

a. Tenminste 50% van het aantal actieve leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de gemeente Amersfoort;                    

b. De vereniging dient minimaal drie jaar te bestaan, in Amersfoort gevestigd te zijn en aantoonbaar financieel gezond te zijn;             

c. De vereniging dient te beschikken over een minimum aantal leden per sector. Het minimum aantal leden om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van deze subsidieregel vindt u als u op onderstaande link klikt.                           

d. De vereniging verzorgt per jaar minimaal een openbare voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Verenigingen die vallen onder de sector muziekkorpsen verzorgen tweemaal per jaar een openbaar optreden in de gemeente Amersfoort.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen